Hersteld Gereformeerd Kerk Bunschoten-Spakenburg

Wij zijn een gereformeerde kerk. Daarmee geven we aan dat we zijn voortgekomen uit de Reformatie van de 16e eeuw. Hierbij werd, door mannen als Luther en Calvijn, aangedrongen op herstel en terugkeer naar de bron van de kerk: De Bijbel. Toen hiervoor binnen de Rooms Katholieke Kerk geen plaats bleek te zijn onstonden in Nederland Gereformeerde Kerken die zich met elkaar verbonden op basis van een aantal belijdenisgeschriften: de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels. Als Gereformeerde kerk onderschrijven we deze belijdenissen nog steeds.


Wij willen als kerk gaan in het spoor van de  Reformatie. Wie dat spoor verder langs gaat, ontdekt dat het vaker nodig is gebleken om de kerk te reformeren. De geschiedenis laat zien dat er binnen de gereformeerde kerken afdwalingen plaatsvonden van het spoor van de gereformeerde leer. Telkens weer werden besluiten genomen, die niet overeenkomen met de Bijbel en de belijdenissen. Zo is er een ‘Afscheiding’ (1834), een ‘Doleantie’ (1886) en een ‘Vrijmaking’ (1944) nodig geweest. Door al deze gebeurtenissen heen werd door Gods genade de kerk telkens weer hersteld. Herstel van bediening van het Woord, de sacramenten en de tucht.

 

De laatste jaren is de roeping tot herstel van de kerk sterk op ons afgekomen door ontwikkelingen binnen de kerken die uit de Vrijmaking zijn voortgekomen. Wij raakten daarover steeds meer bedroefd en verontrust, zeker de laatste jaren. Door de koersbepaling en de besluiten die genomen werden (landelijk en plaatselijk) zagen wij ons gedwongen ons af te scheiden en ons te organiseren in een zelfstandige gemeente om in het spoor van de Bijbel te blijven. Daardoor zijn wij niet meer verbonden met het kerkverband van de Gereformeerde kerken (vrijgemaakt). Principieel beschouwen wij ons als een gemeente die het gereformeerde spoor van Reformatie, Afscheiding en Vrijmaking voortzet in leer en leven. Daarom noemen wij ons: Hersteld Gereformeerde Kerk Bunschoten-Spakenburg.

 

Wij stellen ons ten doel:

Gereformeerde kerk te zijn in Bunschoten-Spakenburg. Daarvoor komen wij iedere zondag samen in de kerk om erediensten te houden[1]. We vormen een kerkelijke gemeenschap waarin we naar elkaar omzien en met elkaar meeleven. Waarin we ook oog willen hebben voor onze naasten, dichtbij en ver weg. We willen graag meewerken aan de opbouw van een kerkverband en herstel van eenheid tussen kerken. Bij dit alles laten we ons leiden door het Woord van God waarbij we ons binden aan de drie Formulieren van Eenheid (de Nederlandse geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels).

 

Spakenburg, 6 maart 2020 / 4 april 2020