Beleidsplan Hersteld Gereformeerde Kerk Bunschoten-Spakenburg

Op deze pagina is de publicatie van de kerk te vinden ten behoeve van de ANBI-status. 

 

  1. Hersteld Gerformeerde Kerk Bunschoten-Spakenburg  

 

A. Algemene gegevens

De naam van de instelling:                Hersteld Gerformeerde Kerk Bunschoten-Spakenburg 

het vestigingsadres:                            Haringweg 29 a

postcode en plaats instelling:            3751BG Bunschoten-Spakenburg

het RSIN of fiscaal nummer:             RSINNR : 860915116

het internetadres:                               www.hgk-bs.nl

telefoonnummer:                                06-51715366

naam contactpersoon:                       P.C. Korlaar

Standaardformulier publicatieplicht  standaardform publicatieplicht kerkgenootschappen (2021).pdf

 

De Hersteld Gereformeerde Kerk te Bunschoten Spakenburg wordt geregeerd door hun eigen statuut (in de zin van artikel 2:2 lid 2 BW), de Dordtse Kerkorde, zoals vastgesteld op de Nationale Synode van Dordrecht 1618/1619, bekrachtigd door de Nederlandse overheid en voorts zoals rechtsgeldig gewijzigd door de gereformeerde landelijke synoden t/m de Synode van Groningen-Zuid 1978.

 

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De kerkorde bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.

Deze kerkorde is te vinden op de website kerkrecht.nl en via de volgende link: http://www.kerkrecht.nl/node/50

 

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

 

C. Doelstelling/visie.

Onderhouden van gereformeerde erediensten. In stand houden plaatselijke kerkelijke gemeente. Bevorderen van de gereformeerde religie door prediking, evangelisatie en zending. Materiële en geestelijke ondersteuning van behoeftigen (diakonale arbeid).

 

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Hersteld Gereformeerde Kerk Bunschoten-Spakenburg kunt u vinden via deze link: https://www.hgk-bs.nl/wie-we-zijn/anbi

 

Dit beleidsplan is opgesteld naar aanleiding van en gericht op het voldoen aan de wetgeving inzake Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI ’s). Het beoogt inzicht te geven in de wijze waarop de financiële middelen van de kerk worden ingezameld en hoe het beheer van het vermogen en de bestedingen plaatsvinden.

 

De kerkenraad benoemt een Commissie van Beheer (CvB) die belast is met de behartiging van alle materiële, personele en financiële zaken. Deze commissie is verantwoording verschuldigd aan de kerkenraad.

 

Om alle activiteiten van de kerk, (o.a. huisvesting, huur van de gebouwen en diaconale ondersteuningen) te bekostigen, worden middelen bijeengebracht uit Vaste Vrijwillige Bijdragen (VVB), collecten en incidentele acties.

De CvB is verantwoordelijk voor het ontvangen van de VVB en het betalen van alle lasten behorend bij de kerkelijke exploitatie alsmede voor het beheer van de financiële middelen.

Jaarlijks wordt een begroting opgesteld die gepresenteerd wordt in een vergadering met de kerkelijke gemeente.

Tevens worden jaarlijks de jaarcijfers gepresenteerd in een vergadering met de kerkelijke gemeente. In deze vergadering wordt tevens het verslag van de kascontrolecommissie behandeld.

 

Binnen de kerk functioneert een diaconie die via giften van gemeenteleden en collecten inkomsten verwerft. Deze inkomsten worden aangewend voor ondersteuning van gemeenteleden die in een financieel afhankelijke positie verkeren en voor specifieke diaconale doelen en projecten. Ook de jaarcijfers van de diaconie en het verslag van de kascontrolecommissie worden gepresenteerd in een vergadering met de kerkelijke gemeente.

In opdracht van en onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad kunnen andere commissies functioneren die werkzaamheden verrichten en gelden ontvangen of werven voor speciale doelen. De gang van zaken is dan vergelijkbaar met hetgeen hiervoor is beschreven.

 

De kerk heeft een beperkt vermogen dat vrij aanwendbaar is. De kerk bezit geen kerkgebouw en geen pastorie.

 

Te verrichten activiteiten.

 

De activiteiten van de Hersteld Gereformeerde Kerk Bunschoten-Spakenburg zijn voornamelijk: 

  • De prediking van het Heilig Evangelie gegrond op Gods onfeilbaar Woord in openbare kerkdiensten op  alle zondagen en christelijke feestdagen, alsmede op bid en dankdagen.
  • De regelmatige bediening van de sacramenten (de Heilige Doop en het Heilig Avondmaal) in openbare kerkdiensten. 
  • Het geven van catechetisch onderwijs aan de jeugd van de gemeente. 
  • Het bezoeken en bijstaan van zieke en bejaarde leden en van andere leden in moeilijke  omstandigheden. 
  • Het verschaffen van hulp aan leden bij financiële moeilijkheden in hun privé- of gezinsleven (levensonderhoud) door middel van diaconale bijstand.

 

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant van onze gemeente wordt geregeld in samenspraak met de kerkenraad en de Commissie van Beheer.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies, de kosters en organisten ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

F. Verslag activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd aan de diaconie.

Diverse activiteiten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van commissies, werkgroepen of verenigingen, zoals de Commissie van Beheer.

 

G. Voorgenomen bestedingen.

Aangezien 2020 het startjaar is wordt er enkel gewerkt met een begroting. Eventuele overschotten worden meegenomen als reserve voor het volgende jaar.

Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.

 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. Vanaf het jaar 2021, zal naast de begroting ook de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangen en bestedingen toegevoegd worden.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

 

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via vrijwillige bedragen gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salaris voor de predikant en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de huur van een ruimte, verzekeringen, belastingen en aan de kosten van de eigen organisatie en (in de toekomst) bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.